top of page

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Adı: [SATICI FİRMA ADI] Adres: [SATICI ADRESİ] Telefon: [SATICI TELEFON NUMARASI] Email: [SATICI E-POSTA ADRESİ]

1.2. Alıcı

Adı – Soyadı/TC No: [ALICI ADI – SOYADI/TC NO] Adresi: [ALICI ADRESİ] Telefon: [ALICI TELEFON NUMARASI] E-posta: [ALICI E-POSTA ADRESİ]

Madde 2- Konu

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve "cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI'nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar.

Alınan Ürün/Ürünler Adı, kodu: [ÜRÜN ADI/KODU]; … adet Toplam Satış Bedeli: …. -TL Ödeme Şekli: Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT) Teslim Edilecek Kişi: Telefon numarası: Teslim Edilecek Adres: Fatura Edilecek Kişi/Kurum: Fatura Adresi: Vergi Dairesi: Vergi Sicil Numarası:

Kargo Ücreti: … -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, internet sitesindeki açıklamalarda yer alan nitelikleri taşıyan, siparişte bulunan ürünleri, siparişin tarihinden itibaren yasal süreler içinde ve ALICI'ya veya ALICI'nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim etmekle yükümlüdür. 5.2. Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 5.3. Satıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatını yapmakla yükümlü olduğu tarihten önce sözleşme konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını öğrenirse, durumu yazılı olarak ALICI'ya bildirir ve siparişin iptal edilmesi durumunda ödediği tutarı ALICI'ya derhal iade eder. 5.4. Satıcı, sözleşme konusu ürünü teslim etmekten imtina etmesi veya işbu sözleşmede belirlenen teslimat süresi içinde teslim edememesi halinde, ALICI'ya haber vermekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI siparişi iptal etme, sözleşme konusu diğer bir ürün varsa bu ürünü teslim almayı reddetme ve/veya teslimat süresini beklemeyi tercih etme haklarına sahiptir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar derhal, nakden ve defaten ödenir. Ödemelerin nakit olarak yapılması halinde, tüketiciye, ödemenin kendisine yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 10 (on) günlük süre içinde, kredi kartı ile yapılan ödemelerde ise kredi kartına iade edilir.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve hasarlı veya eksik teslim edilmişse kargo firmasına hasar tespit tutanağı hazırlatmakla yükümlüdür. Teslimatın gerçekleştiği andaki kontrol etme zorunluluğu, ürünü satın alandan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilmesi halinde, bu kişi veya kuruluşun teslimatı kabul ettiği tarih itibariyle ALICI’ya geçerlidir. 6.2. Teslimat sırasında ALICI'nın adresinde bulunmaması durumunda, ALICI'ya kargo şirketinin bıraktığı bilgilendirme notunu alması ve en kısa sürede kargo şirketi ile iletişime geçerek teslimatı sağlaması gerekmektedir. 6.3. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için SATICI'ya ayrıca bir ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 6.4. Alıcı, elektronik ortamda sipariş verirken, işbu sözleşme metnini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Bu sözleşme, siparişin tamamlandığı andaki sipariş formunda yer alacaktır.

Madde 7- Cayma Hakkı

7.1. Cayma hakkı süresi, ALICI'nın veya teslim aldığı kişinin cayma hakkını kullanması için SATICI’ya ulaştığı tarih itibariyle başlar ve teslimat tarihinden itibaren 14 (ondört) günlük süreyi ifade eder. 7.2. Cayma hakkı kullanılması durumunda, SATICI'nın internet sitesinde "İade ve Cayma Hakkı İşlemleri" bölümünde belirtilen prosedürler izlenir ve ürün SATICI'ya ait iade şartlarına uygun olarak gönderilmelidir. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünlerin kargo bedeli ALICI tarafından ödenir. 7.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün SATICI’ya uygun şekilde iade edilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünler, SATICI’nın belirttiği kargo firması ile gönderilmelidir. 7.4. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen ürünlerin, SATICI tarafından tedarik edilmesi halinde, iade edilecek ürünlerin faturası tüketiciye ait olmalıdır. İade edilecek ürünlerin, faturası kurumsal ise, iade edilmek istenen ürünlerin kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. İade edilecek ürünler kargo bedeli SATICI tarafından karşılanacaktır.

Madde 8- Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetki

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak her türlü uyuşmazlıkta, ALICI ve SATICI İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 9- Yürürlük

İşbu sözleşme, taraflarca okunarak elektronik ortamda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 10- Ekler

İşbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

bottom of page